Pravila privatnosti / Privacy clauses

HRV 

Opće odredbe

Zaštita privatnosti opisuje kako HEP d.d. postupa s Vašim osobnim podacima koje obradi tijekom korištenja ELEN mobilne aplikacije. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, podaci o lokaciji (GPS), OIB, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje HEP d.d. sazna tijekom Vašeg korištenja ELEN mobilne aplikacije. HEP d.d. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj fizičkoj ili pravnoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti. Podatak o lokaciji (GPS) ELEN mobilna aplikacija korist samo u trenutku korisničkog pretraživanja lokacije punionice električnih vozila.

Svaki posjetitelj ima mogućnost registracije koja mu omogućava plaćanje računa kreditnim karticama, praćenje potrošnje na punionici električnih vozila i stanje računa.

Kao korisnik ELEN mobilne aplikacije imate mogućnost koristiti aplikaciju neovisno o registraciji. Kao korisnik ELEN mobilne aplikacije, možete izabrati da se ne registrirate, međutim u tom slučaju nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti. U slučaju da se ne želite registrirati, za korištenje aplikacije nužno je unijeti podatke za izvršenje plaćanja. U slučaju izvršene registracije unutar ELEN mobilne aplikacije, molimo da sve promjene Vaših osobnih podataka pravovremeno unosite u mobilnoj aplikaciji, kako bi se osigurala potpunost, točnost i ažurnost Vaših osobnih podataka u daljnjem korištenju mobilne aplikacije. U slučaju da od HEP d.d. zatražite poništenje svoje registracije ELEN mobilnoj aplikaciji, HEP d.d. se obvezuje da će iz baze podataka mobilne aplikacije trajno ukloniti sve Vaše osobne podatke koji su uneseni prilikom registracije bez odgode, osim podataka koje podliježu čuvanju u rokovima koje propisuje zakonska regulativa.

Zaštita podataka
Društvo HEP d.d. zaštiti podataka pristupa s povećanom pažnjom i pozornošću i poduzelo je potrebne mjere opreza kako bi zaštitilo Vaše osobne podatke. Korisnik osobnim podacima unutar mobilne aplikacije ELEN može pristupiti pomoću lozinke i e-mail adrese. Korisnikova lozinka je kriptirana. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, korisnikovi osobni identifikacijski podaci čuvaju se na poslužitelju  kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Aplikacija koristi Oauth 2.0 autorizacijski protokol za razmjenu korisničkih podataka s poslužiteljem te na taj način osigurava sigurnost korisnikovih osobnih podataka. Dužni ste brinuti o sigurnosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Vaša lozinka ne bi trebala biti jednostavna, mora sadržavati minimalno 6 znamenki (kombinaciju brojki i slova). Ne smije sadržavati osobne podatke (ime, prezime, e-mail, kućna adresa, broj telefona, datum rođenja), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova i također riječi kao što su: lozinka, zaporka itd. Sustav Vam neće dozvoliti promjenu lozinke ili prijavu s istom, ukoliko ne zadovoljava sigurnosne uvjete. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te društvo HEP d.d. ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s mobilne aplikacije ELEN te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci, zlouporabom, postanu dostupni.

Povjerljivost podataka trećih osoba
Ovi Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na uporabu i korištenje podataka koje društvo HEP d.d. prikuplja od korisnika. Druge internetske stranice ili aplikacije kojima se može pristupiti putem mobilne aplikacije ELEN imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo Vam da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo HEP d.d. nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

Ostali podaci
Osim Vaših osobnih podataka, društvo HEP d.d. može od Vas prikupljati i druge podatke koji Vas ne mogu identificirati te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja aplikacije, podatke o Vašem mobilnom uređaju, davatelju internetskih usluga), a koje nam omogućavaju poboljšanje aplikacije i njezine sadržaje dodatno usmjerimo i prilagodimo publici koja ju koristi. Za analizu ELEN mobilne aplikacije koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje aplikacije te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. Navedeni software, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Korištenjem ELEN mobilne aplikacije dajete svoju suglasnost za korištenje gore navedenih podataka u svrhu analiziranja korištenja aplikacije na gore opisani način.


ENG

General Terms and Conditions
Privacy protection defines the manner in which HEP d.d. treats your personal data while processing it during the use of the ELEN mobile application. Personal data includes your identification information: name and surname, location data (GPS), personal identification number (OIB), e-mail address, home address and phone number, i.e. otherwise not publicly available information which becomes known to HEP d.d. in the course of your using the ELEN mobile application. HEP d.d. shall keep your personal data confidential, it will not distribute or publish it nor give it to a third party for its use or in any other way make it available to any other third party either natural or legal without your prior consent. The ELEN mobile application uses location data (GPS) only for the user search of the EV charging station locations.

Every visitor may register which enables credit card invoice payments, keeping track of EV charging station consumption and of invoice balance.

As an ELEN mobile application user, you may use the application regardless of registration. As an ELEN mobile application user, you may opt for non registration. If so, you will not be able to use certain functionalities. If you decide to use the app by non registration, you shall be required to fill in data for payment execution. If you have registered to the ELEN mobile application, you are requested to enter all changes of your personal data in a timely manner so as to ensure the completeness, accuracy and up-to-dateness of your personal data in a further use of the mobile application. If you request HEP d.d. to cancel your registration to the ELEN mobile application, HEP d.d. undertakes to immediately and permanently delete all your personal data from the mobile app database entered during your registration except for data which is subject to data storage time periods set by legislation.

Data protection
HEP d.d. manages data protection with increased care and attention. The company has undertaken necessary precautionary measures to protect your personal data. The user may access its personal data in the ELEN mobile application by means of the user password and e-mail address. The user password is encrypted. Users are recommended not to disclose their passwords. In addition, users' personal identification data is stored on the server which can be accessed only by authorized persons. The application uses the Oauth 2.0 authorization protocol for sharing user data with the server, thus ensuring the security of user personal data. You are required to take care of the security of your user password and change it from time to time. Your password should not be simple, it must consist of at least 6 characters (a combination of numbers and letters). It must not contain personal information (name, surname, e-mail, home address, phone number, date of birth), sequential or identical numbers, sequential or identical letters nor words such as password etc. The system will not allow you to change your password or sign in if said password does not meet security conditions. Unfortunately, as there is no 100% secure online or wi-fi data transfer possible, HEP d.d. cannot guarantee the protection of any information transferred to or from the ELEN mobile application, and shall not be held accountable for any action taken by a third party which, by means of a misuse, comes into a possession of said data.

Confidentiality of third person data
These General Terms and Conditions of Personal Data Protection are applied only to the use of data collected by HEP d.d. from the users. Other online sites or applications which can be accessed via the ELEN mobile application have their own confidentiality and data collection statements, as well as statements dealing with the methods of data use and publishing. If you visit any of said sites, we recommend that you read their data confidentiality statements. HEP d.d. shall not be held responsible for the third party operating methods and conditions.

Other data
Apart from your personal data, HEP d.d. may also collect other information which cannot be used in your identification and which is not considered to be personal (such as information on the method of application use, your mobile device, Internet service provider), and which facilitate the improvement of the application and its content by additionally focusing and adjusting it to its users. The analysis of the ELEN mobile application use is carried out by the software analysis, which provides us with the acquisition of precious knowledge regarding our user needs, all for the purpose of improving the quality of our offer. In addition, said software also collects and stores some technical data including the user IP address. By using the ELEN mobile application, you give your consent for the use of the above specified data for the purpose of application use analysis in the aforementioned manner.